//-->

Friday, December 26, 2008

TRAFİKÇİ

Trf.Para Cezalarına İtiraz

TRAFİK PARA CEZALARINA İTİRAZ
Yılın belli dönemlerinde, sanırım birimlerin eline tebligat ödeneği verildiğinde, trafik para cezalarının adeta yağdığını görmekteyiz. Bu dönemlerde avukatlara yapılan şikâyetler genellikle trafik ceza tutanağının bulunduğu yerde hatta ilde bile bulunulmadığı, böyle bir suç işlenmediği, durumdan habersiz olunduğu ve aylar bazen yıllar sonra ceza tutanağının geldiği şeklinde olmaktadır.
Trafik cezaları ve itiraz üzerine fazla detaya girmeden sadece bahsettiğim durumla ilgili olarak yani gıyapta plaka üzerinden tutulan tutanakların 7 işgünü içerisinde tebliğe çıkartılmamış olması durumuyla ilgili olarak aşağıdaki yönetmelik maddesini okuyanların bilgisine sunma gereği duyuyorum. Bu yönetmeliğe göre (Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik md. 10 / a ve b ) bu tutanakların 7 iş günü içerisinde tebliğe verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aylar sonra tebliğe verilmiş olunan tutanaklara ilişkin para cezalarının tahsili talebi usulsüz olmaktadır. Kanımca bu 7 günlük süre sınırlamasından maksat, ceza alan vatandaşın kendini savunabilecek, olayı hatırlayabilecek ve delillerini toplayabilecek durumdan çıkmamasıdır. Çünkü bu dediğim hazırlıkların ve itirazların başarılı bir şekilde yapılması, üzerinden aylar hatta bazen yıllar geçmiş tutanak işlemleri ile ilgili olarak pek mümkün olamamakta çoğu zaman olay dahi hatırlanamamaktadır.
Böyle durumlarda tutanağın tebliği tarihinden itibaren, ceza tutanağının tutulmuş olduğu yer trafik mahkemesine, trafik mahkemesi yoksa sulh ceza mahkemesine itiraz etmek gerekmektedir. Bu itiraz ile ödeme süresi donmaktadır. Süre bakımından dikkat edilmesi gereken husus şudur ki gelen tebligatların üzerinde 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği yazmaktadır. Oysa ki bu süre 7 gün olup, sanırız eski zarflarla işlem yapıldığından bu uyarı bulunmaktadır. Doğrusu itirazın 7 gün içinde yapılmasıdır.
Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik 

İçişleri Bakanlığından
( Dayandığı Kanun : 13.10.1983 – 2918       Resmi Gazete :27.01.1989 20062 )
İKİNCİ BÖLÜM
Alındı (Makbuz), Suç ve Ceza Tutanaklarının Basımı, Şekli Muhteviyatı, Düzenleme Esas ve Usulleri
Madde 0010: Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar için Yapılacak işlemler
(22.04.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;
a.        Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
b.        Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçlar, tutanağın düzenlendiği yerin dışında başka bir tescil kuruluşuna kayıtlı olup bilgisayar sorgulamasında adresi tespit edilemiyorsa, adres tespiti için tutanağın iki nüshası ilgili tescil kuruluşuna yedi iş günü içerisinde gönderilir. Tescil kaydına göre araç sahibi veya işleteninin adresleri arşiv kayıtlarından tespit edilir ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanarak tebligat yapılır, tutanağın bir sureti de takip ve tahsili için ilgili mal sandığına gönderilir.
c.        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/1-2, 31/b, 36/Son ve 49 uncu maddeleri hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücülerin aynı zamanda araç sahibi olmamaları halinde araç tescil belgesindeki araç sahibine ait bilgiler esas alınarak, araç sahipleri adına tescil plakasına göre olay yerinde ceza tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahipleri adına tanzim edilen tutanaklar, görev hitamında bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir, (a) veya (b) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
d.        Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahibinin sürücü olması ve bu fiili işlediğinin tespiti halinde, ceza puanlamasına esas olmak üzere "Ceza Puanı" verilir.
Karayolları Trafik Kanununca tescil plakasına göre düzenlenen ve Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilemeyen ceza tutanakları, ilgili mal sandıklarına takip ve tahsili için gönderilir.
Bu siteye 412550 ziyaretçi (836549 klik) ziyaret etti

Revolution Church. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner adaptado por PwG-DesignS

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol